elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 20.01.2021

Jak załatwić sprawę

 

Jak załatwić sprawę:

 

 • rejestracja osobista lub telefoniczna w sekretariacie tel. +48 (74) 8460563,
 • wypełnienie wniosku o udzielenie dziecku pomocy i dostarczenie go do Poradni osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej faxu lub e-PUAP,
 • na spotkanie ze spacjalistą/ badanie diagnostyczne należy przyjść z dzieckiem, konieczna jest obecność przynajmniej jednego Rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wskazane jest przyniesienie książeczki zdrowia, posiadanych opinii lub informacji (od psychologa, pedagoga, logopedy, z przedszkola) i/lub dokumentacji, która jest istotna dla oceny rozwoju dziecka,
 • badanie diagnostyczne z psychologiem, pedagogogiem, logopedą, fizjoterapeutą trwa do 2 godzin,
 • diagnosta dokonuje wstępnej oceny funkcjonowania dziecka i udziela wskazówek do dalszego postepowania diagnostycznego, terapeutycznego, wychowawczego,
 • po zakończonej diagnozie należy złożyć w sekretariacie lub u diagnosty podpisany wniosek o wydanie opinii po badaniach. 


REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W POWIATOWE PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Z SIEDZIBĄ W WALIMIU

 • złożenie w sekretariacie jednego egzemplarza Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • złożenie wniosku o realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowe Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu
  udostępnienie posiadanej dokumentacji medycznej
 • ustalenie ze specjalistami sposobu i miejsca realizacji zajęć
 • dziecko może zostać objęte opieką, gdy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dysponuje wolnymi miejscami


UZYSKANIE OPINII

wniosek o wydanie opinii złożony w sekretariacie, po badaniach wykonanych w poradni
 

UZYSKANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LUB ORZECZEŃ WYDAWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Z SIEDZIBĄ w WALIMIU

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagana dokumentacja:
 • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza – najkorzystniej z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. okulista, laryngolog, psychiatra, rehabilitant) – wzór zaświadczenia lekarza okulisty, wzór zaświadczenia lekarza otolaryngologa, wzór zaświadczenia lekarza psychiatry
 • aktualny audiogram w przypadku niedosłuchu (dopuszczalna kserokopia)
 • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w PPPP
  z siedzibą w Walimiu po ustaleniu terminu
 • jeśli było już wykonane badanie pedagogiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy pedagogicznej z wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone PPPP z siedzibą w Walimiu po ustaleniu terminu
 • wskazana jest aktualna opinia specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (jeśli dziecko takie zajęcia realizuje) oraz/lub opinie specjalistów, którzy obejmują dziecko/ucznia terapią
 • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku opinię pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
 • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, prosimy rodziców o udostępnienie kserokopii innej posiadanej w domu dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (głównie historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
 • rodzice dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną PPPP z siedzibą w Walimiu i orzekanych po raz pierwszy przez PPPP z siedzibą w Walimiu proszeni są o wypełnienie wniosku o udzielenie dziecku pomocy i dołączenie go do dokumentacji
 • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.
 • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów
   

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz wymagana dokumentacja dla uczniów dysponujących jednocześnie orzeczeniem o potrzebie   kształcenia specjalnego:

 • oryginał aktualnego zaświadczenie lekarza potwierdzającego konieczność objęcia nauczaniem indywidualnym (wg wzoru)
 • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do potrzeby włączenia nauczania indywidualnego, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole o uczniu informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku opinię pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
 • oryginał zaświadczenie lekarza medycyny pracy określającego możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – wnioskodawca jest zobowiązany złożyć takie zaświadczenie dopiero na wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
 • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów
   

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wymagana dokumentacja dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • oryginał aktualnego zaświadczenie lekarza potwierdzającego konieczność objęcia indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (wg wzoru)
 • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do potrzeby włączenia nauczania indywidualnego, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli z przedszkola
 • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
 • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów
   

4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wymagana dokumentacja:

 • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza z diagnozą występujących chorób
 • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w PPPP
  z siedzibą w Walimiu po ustaleniu terminu
 • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia/osoby w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu/osobie informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze szkoły/przedszkola
 • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom.
 • prosimy rodziców o ewentualne dołączenie kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
 • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów
   

5. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wymagana dokumentacja:

 • oryginał aktualnego zaświadczenia lekarza z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. okulista, laryngolog, psychiatra dziecięcy, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra) – wzór zaświadczenia lekarza okulisty, wzór zaświadczenia lekarza otolaryngologa, wzór zaświadczenia lekarza innych specjalizacji
 • audiogram w przypadku niedosłuchu (dopuszczalna kserokopia)
 • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań (wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadziła publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczną); jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w PPPP
  z siedzibą w Walimiu po ustaleniu terminu
 • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze przedszkola
 • prosimy rodziców o ewentualne dołączenie kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności
 • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, prosimy rodziców o udostępnienie kserokopii innej posiadanej w domu dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (głównie historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
 • rodzice dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną lub terapeutyczną PPPP z siedzibą w Walimiu i orzekanych po raz pierwszy przez PPPP
  z siedzibą w Walimiu proszeni są o wypełnienie wniosku o udzielenie dziecku pomocy i dołączenie go do dokumentacji
 • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla orzecznictwa badań lub przeprowadzenia konsultacji. Taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcom
 • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniony od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów

 

 

Wszystkie powyższe wnioski dostępne są na stronie https://https://pppp.walbrzych.pl/   w zakładce druki  https://pppp.walbrzych.https://pppp.walbrzych.pl/druki,3,plpl/druki,3,pl

Informacje o artykule

Data utworzenia: 24.07.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 317
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.01.2020
13:04:40
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:42:00
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:41:09
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:40:42
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:40:18
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:39:46
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:38:52
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:35:58
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
30.07.2019
10:23:45
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
24.07.2019
14:05:53
edycja
Administrator
Jak załatwić sprawę
24.07.2019
13:54:10
edycja
Administrator
Ja załatwić sprawę
24.07.2019
13:53:18
dodanie
Administrator
Ja załatwić sprawę