elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 20.01.2021

Przedmiot działania i dokumentacja poradni

Przedmiot działania 

Poradnia udziela pomocy:

dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych,
rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
nauczycielom i wychowawcom.


Zakres pomocy:

diagnoza,
konsultacja,
doradztwo,
terapia,
profilaktyka,
psychoedukacja
mediacja,
interwencja w środowisku ucznia
działalności informacyjnej.
 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

pomoc psychologiczną

diagnozę trudności w nauce: określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, w celu podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,
prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych,
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, inicjowanie różnych form pomocy,
poradnictwo i doradztwo psychologiczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
 

pomoc pedagogiczną

diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół,
diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii,
pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych,
pomoc przy zmianie szkoły ponadgimnazjalnej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia ),
konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli, na wszystkich etapach kształcenia,
współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka,
wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
 

pomoc logopedyczną

diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy,
terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy,
działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli,
badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.
 

EEG Biofeedback

Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodą trenowania mózgu - EEG- Biofeedback

 

Udzielanie pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjami, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią:

w szkołach,
w przedszkolach,
w placówkach i środowisku rodzinnym,
zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni.
Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom.

Dokumentacja  poradni

Poradnia prowadzi następująca dokumentację:

 1. Plan pracy Poradni.
 2. Sprawozdanie z jego realizacji.
 3. Rejetsr protokołów Rady Pedagogicznej ( oraz innych zebrań i narad).
 4. Protokoły posiedzeń Zespołu Orzekającego (oraz dokumentację rozpatrywanych przypadków).
 5. Harmonogram zajęć pracowników Poradni.
 6. Rejestr dzicie i młodzieży przyjętych w Poradni.
 7. Spis alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy w Poradni ( teczki indywidualnych badanych)
 8. Dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni.
 9. Księgę wyjść.
 10. Dziennik specjalistycznych zajęć prowadzonych z grupą.
 11. Listę obecności pracowników.
 12. Inną dokumentację , zgodną z odrębnymi przepisami (WWR).

Informacje o artykule

Data utworzenia: 23.09.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 86
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
17.12.2020
12:08:13
edycja
Administrator
Przedmiot działania i dokumentacja poradni
17.12.2020
12:07:23
edycja
Administrator
Przedmiot działania i dokumentacja poradni
23.09.2020
11:30:05
edycja
Administrator
Przedmiot działania
23.09.2020
10:54:59
edycja
Administrator
Przedmiot działania
23.09.2020
10:52:46
edycja
Administrator
Przedmiot działania
23.09.2020
10:52:00
dodanie
Administrator
Przedmiot działania