elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 20.01.2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu , miejsce wykonywania zadań Wałbrzych 

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siebzibą w Walimiu , miejsce wykonywania zadań Wałbrzych 

POWIATOWA PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA z siedzibą  Walimiu (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej    https://pppp.walbrzych.pl/


Data publikacji strony internetowej: 07.05.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,             

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl, tel. 797 984 251

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia znajduje się na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego. Wejście główne do budynku: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Następnie schodmai na piersze piętro. Budynek na chwilę obecną nie posiada wind., informacji głosowych. Na korytarzu na pierwyszym piętrze znajdują się oznaczenia gdzie znajduje się poradnia. Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny oraz ogólnodostępny plac parkingowy. Placówka nie posiada tłmacza języka migowego.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 23.09.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 84
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
23.09.2020
11:35:12
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
11:34:40
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
11:34:22
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
11:33:35
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
11:33:26
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
11:33:16
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
11:32:12
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
10:50:06
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
10:49:33
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
10:49:16
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
10:48:41
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
23.09.2020
10:36:00
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności